6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Müşteri Aydınlatma Metni

01. Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu; JETLİD TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (kısaca JETLİD) olup, işbu aydınlatma metni ile 6698 sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca müşterilere yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

02. Tanımlar

E-Ticaret: Ticaretin (ürün/mal/hizmet alışverişi) elektronik (internet) ortamda yapılması,
Kimlik: Ad, Soyad ve TC Kimlik Numarasını ifade eder.
İletişim: Müşteri tarafından kendi isteği ile verilen telefon, e-posta ve açık adresi ifade eder.
Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf ve çağrı merkezi ses kayıtları vb.
Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Müşteri İşlem: Fatura, sipariş bilgisi, banka hesap bilgileri, talep, şikayet, öneri ve benzeri bilgileri ifade eder.
İşlem Güvenliği: İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Şifre ve Parola Bilgileri, Kullanıcı Bilgileri (Username), Kullanıcı Yetki/Erişim Bilgileri (User Permission), IP Adresi Bilgileri ve internet erişim logları,
Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler ve benzeri bilgiler,
Politika: Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, Saklanması ve İmha Politikası.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olanı ifade eder.

03. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

İşyerimiz ile E-Ticari faaliyetinde bulunan gerçek kişi müşterilerimizin, kimlik, telefon, adres, e-posta, işlem güvenliği bilgileri, müşteri işlem ve hukuki işlem verileriniz işlenmektedir.

04. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, E-Ticaret faaliyetleri kapsamında otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, yazılı veya elektronik ortamda yapılan başvuru formları, sözleşmeler, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, müşteri talep ve işlem belgeleri, web sitesi, telefon, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta ve SMS vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin 5. maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun`un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Mali Mevzuat, Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı, Türk Borçlar Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca ticari faaliyet, sözleşmenin ifası, hak tahsisi, kullanılması ve korunması hukuki sebepleri kapsamında ve ürün/mal/hizmet satış ve satış sonrası hizmetlerin verilebilmesi için (Tüketici hakları), KVKK, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işlenmektedir. Konu verilerinizden açık rıza gerektiren işleme şartlarında ayrıca tarafınızdan onay istenecektir.

05. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, Kanun`da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Web sitesi tercihleriniz veya profil bilgilerinizin saklanması
 • Web sitesinin performansını arttırmak, sitelerin kullanımını daha kolay ve/veya hızlı hale getirmek
 • Ürün ve hizmetlerin kullanımını izlemek ve anlamak
 • Web sitesinin kullanıcısı olan sizlerin deneyimini iyileştirmek, kişiselleştirmek
 • Özel günlerin kutlanması, bülten gönderimi yapılması ve kampanya, promosyon hizmetlerinin sizlerle paylaşımını sağlamak

Kişisel verileriniz, işbu işleme amaçlarının tamamen ortadan kalkması halinde re`sen yahut talebiniz doğrultusunda silinecek veya yok edilecektir. Kişisel verilerin işlenme süresi her halde ilgili mevzuatta öngörülen azami sürelerden az olmayacaktır.

06. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak koşuluyla, Kanun`un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak ve Politika‘nın 3. bölümünde belirtilen esaslar çerçevesinde kişisel veriler “JETLİD” tarafından yurt içinde ve/veya yurt dışına aktarılabilir.

Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütebilmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için yetkili kamu kurum ve kuruluşları, hizmet aldığımız meslek danışmanları, YMMM/SMMM, denetçiler, yetki verilen avukatlar, bilgi teknolojileri, sunucu hizmeti sağlayan ve arşiv hizmeti veren şirketler, bankalarla, iç ilişkimizin yürütülmesi amacıyla hissedarlar, İlgili gerçek ve/veya özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilir.

07. Kişisel Veri Sahibinin / İlgili Kişi / Hakları Nelerdir?

Kanun`un 11. maddesinde ilgili kişinin hakları düzenlenmiştir. Buna göre, “JETLİD” faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak ilgili kişi veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun`un 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda Şirketin internet adresinde bulunan “Kişisel Veri Başvuru Formunu” doldurarak, formda belirtilen yöntemlerden sizin için uygun olanı ile “kimliğinizi ispatlamak suretiyle” başvuruda bulunabilirsiniz. Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmanız ve yukarıda yer alan hususlarda başvuru yapmanız halinde, talebinizin içeriğine göre en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

İlgili kişinin hakları ile ilgili detaylı bilgiyi KVKK Aydınlatma Metni’nden edinebilirsiniz.

08. Veri Sorumlusunun Unvan ve İletişim Bilgileri

Unvan: JETLİD TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

E-Posta Adresi: info@jetlid.com

Merkez Telefon Numarası: +90216 687 08 60

Vergi Dairesi: Kozyatağı Vergi Dairesi

Vergi No: 4842161961

Mersis Numarası: 0484-2161-9610-0001

Adresi: İçerenköy Mahallesi, Umut Sk Quick Tower No: 10-12 Kat:16 34752 Ataşehir/İstanbul Türkiye

Kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak mevcut olan haklarınızla ilgili olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletmeniz halinde lütfen konuyu zarfın üzerinde “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgi Talebi” şeklinde belirtiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Jetlid’in anlaşmalı olduğu firmaların ürün ve hizmetlerini kurumsal bir yapıyla birlikte işletmelere ulaştırabilirsiniz. Jetlid Satış Ortağı olarak Jetlid Store’da bulunan hazır ürün ve hizmetlerin satışını gerçekleştirme imkanını yakalar ve bu sayede satışlarınız üzerinden kazanç elde edersiniz.

Jetlid Store’da bulunan ürün ve hizmetlerden her ölçekten işletme yararlanabilir. Şahıs şirketlerinden kurumsal işletmelere kadar her büyüklükteki şirkete ürün ve hizmet satışı yapabilirsiniz.
Jetlid Store’da satışa sunulan ürün ve hizmetleri kendi müşteri portföyüne tanıtarak, bunların satışı üzerinden gelir elde eden serbest çalışan satış uzmanlarıdır.

Tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışmakta olan ve çalışmaya devam ederken ek gelir elde etmek isteyen, aylık sabit bir maaşa bağlı kalmadan, kendi gelirini kendi belirlemek isteyen, çalışma saatlerini kendi belirlemek isteyen ve çalıştığı kadar kazanmayı hedefleyen, kişiler Jetlid’de Satış Ortağı olmaya adaydır.

Web sitemizdeki “Ekibimize Katılın” sayfasındaki formu doldurarak talebinizi iletebilirsiniz.

Satış Ortağı Başvuru Formunuz bizlere ulaştıktan sonra sizlerle kısa bir ön görüşme düzenleriz. Görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde Jetlid dünyasında hemen kazanmaya başlayabilirsiniz.

Jetlid Satış Platformunun aylık üyelik bedeli 139 TL’dir. Jetlid Satış Platformuna üye olarak Jetlid Mobil Uygulamasını kullanma yetkisine ve Jetlid İş Ortaklarının ürünlerini satma imkanına sahip olur, kendi adınıza hazırlanacak olan kartvizitinizi ve jetlid.com uzantılı e-posta adresinizi kullanmaya başlarsınız.

Evet, “Satış Ortaklığı” üyeliğinizin aylık yenileme ödemesi gelmeden, üyelik iptalinizi gerçekleştirerek dilediğiniz zaman üyelikten ayrılabilirsiniz. 

Elbette. Jetlid’de freelence olarak kazanırsınız. Bu sayede mevcut olarak bir işte çalışırken Jetlid Satış Ortaklığı yapabilirsiniz.

Sizin için oluşturduğumuz İnfo platformumuzdan bulabileceğiniz kurslarda bu konuda sizi aydınlatacak bilgilendirici videolarımıza ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte bulunduğunuz bölgedeki şirketlerin Jetlid Store üzerinden ilettikleri talepleri de size yönlendirerek kendi portföyünüzü oluşmanıza yardımcı olacağız.

İnfo platformumuzu tam da bulunun için oluşturduk. Bünyemizdeki ürünlerin içerik ve özelliklerini anlatıldığı videoları yayınladık. Dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden videoları izleyerek ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Aynı zamanda iletişim kanallarımızdan bizlere de dilediğiniz zaman ulaşarak sorularınızı iletebilirsiniz.

Jetlid platformunda kazancınızı siz belirlersiniz. Bazı ürünler tek seferlik bir gelir elde etmenizi sağlarken bazı ürünler ilk satış sonrasında size sürekli gelir sağlar. Satış süreci sonrasında, tekrar çaba sarfetmeden, her ay gelir elde etmeye devam edersiniz.

Çok memnun oluruz. Jetlid’e yönlendireceğiniz her Satış Ortağının 1 yıl boyunca yapacakları satışlarından doğan kazançlarının %50’si kadarını da siz kazanabilirsiniz.

Web sitemizde çerez teknolojisini kullanıyoruz. Çerez kullanımımız hakkında detaylı bilgiye ve web sitemizi ziyaretiniz sırasında çerez kullanımımızı nasıl kapatabileceğinize dair yönlendirmelere “Çerez Politikası” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.