Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Müşteri Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenlemek amacıyla yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca JETLİD TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (“JETLİD” veya “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, müşterilerimizden elde ettiğimiz kişisel verileri KVKK’da belirtilen ve aşağıda detayları açıklanan amaçlar çerçevesinde, bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydetmekte, depolamakta, muhafaza etmekte, kanunen kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşabilmekte ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere ve şirketlere aktarabilmekteyiz.

1. Tanım ve Kısaltmalar

KVKK’nın uygulanmasında;

 • Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
 • Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
 • Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
 • Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

2. Kişisel Veri’nin Tanımı ve İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel veri, kimliğinizi belirleyen veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu kapsamda başlıca kimlik bilgileriniz olan adınız soyadınız, T.C. kimlik numaranız olmak üzere, adres ve telefon bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz gibi sizinle ilişkilendirilebilir her türlü bilgi “Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. KVKK madde 6 uyarınca düzenlenen ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz gibi hassas nitelikli veriler ise “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz için yapılacak açıklamalar, özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

Bu kapsamda JETLİD olarak, KVKK’ya uygun bir şekilde müşterilerimiz ve tüzel kişi müşterilerimizin gerçek kişi temsilcilerine ait kişisel verileri toplayarak muhafaza etmekteyiz. JETLİD tarafından işlenen kişisel verileri aşağıdaki şekilde detaylandırabilir:

 • Kimlik Bilgileri: İsim-soyisim, T.C. kimlik numarası, imza, nüfus cüzdanı fotokopisi üzerinde bulunan bilgiler, vatandaşlık bilgisi, doğum yeri ve tarihi gibi kişinin kimliğini tanıtıcı verilerdir.
 • İletişim Bilgileri: Telefon numarası, yerleşim yeri adresi, e-posta adresi gibi iletişim kurulmasını sağlayan verilerdir.
 • Finans Bilgileri: Kredi kartı bilgileri, vergi levhası üzerinde yer alan bilgilerdir.

3. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz/İşliyoruz?

JETLİD, Müşterilerin gerçek kişi temsilcilerine ait kişisel verilerini öncelikle aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli tutması veya izin vermesi,
 • Akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması.

JETLİD söz konusu kişisel verileri aşağıdaki diğer hukuki sebeplerin bir veya birkaçına dayanarak da işleyebilmektedir:

 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • JETLİD olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

Müşterilerin gerçek kişi temsilcilerine ait kişisel veriler yukarıda yer alan başlıca amaç ve yöntemlerle ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında şahsınıza veya yetkilisi olduğunuz firmanızla imzaladığımız sözleşmeler, mağaza ziyaretleri esnasında doldurmuş olduğunuz form ve sözlü izahlar, sunulan ticari teklifler, basılı ve elektronik formlar, yaptığımız müşteri ziyaretleri kapsamında tarafınızca verilen kartvizit ve sair belgeler aracılığıyla, iş bağlantıları, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla ve ticaret sicili gibi kaynaklar da dâhil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.

4. Kişisel Verilerinizi Ne Amaçla İşlemekteyiz?

JETLİD, müşterilerin ve müşterilerin gerçek kişi temsilcilerinin kişisel verilerini öncelikli olarak; kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, genel nitelikteki verilerini ayrıca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, cari hesap oluşturulması, muhasebe faaliyetlerinin yerine getirilmesi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için işlemenin zorunlu olduğu hallerde, kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirildiği hallerde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde, ödeme işlemlerinin takip edilmesi ve müşterilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, bu meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere işlemektedir. KVKK’da yer verilen bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için kişinin onay vermiş olması gerekli değildir.

Bunların dışında JETLİD, müşterilerinin ve müşterilerin gerçek kişi temsilcilerinin kişisel verilerini kendilerinden almış olduğu açık rıza kapsamında işlemektedir.

Şirket’in Müşterilere ve müşterilerin gerçek kişi temsilcilerine ait kişisel verilerin işlemesindeki diğer amaçları şunlardır:

 • Müşteri ile sözleşme kurulması, müşteri kaydının oluşturulması ve sözleşmenin ifası, cari hesap sürecinin yürütülmesi,
 • Müşteriden gelen talep ve şikâyetlerin ilgili birimlere yönlendirilmesi, şikâyetlerin değerlendirilmesi ve müşteriye dönüş yapılması,
 • İş süreçlerinin yürütülmesi, iç yönetim ve yönetim planlaması yapılması, teknik analiz ve raporlama yapılması,
 • Anlaşmalı kurumlar ve/veya tedarikçiler ile yapılan sözleşmeler kapsamındaki ilişkilerin ve iş süreçlerinin yönetimi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi

dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, Şirketimiz tarafından ifa edilen hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, müşteri taleplerinin yerine getirilmesi ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu ile sayılan kanunlara ilişkin ikinci mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, JETLİD’ye ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Güvenliği Nasıl Sağlanmaktadır?

JETLİD, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya oldukça önem verir. Bu kapsamda kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Bu doğrultuda gerekli sistemsel kontrolleri, veri erişim kontrolleri, güvenlik transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontroller uygulanır. Ayrıca, özel nitelikli kişisel veriler, Kurum tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir.

6. Kişisel Verilerinizi 3. Kişilere ve/veya Yurt Dışına Aktarıyor muyuz?

JETLİD olarak kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz.

Yine yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde, kişisel verilerinizi, yurt içinde işbirliği yaptığımız ve/veya hizmet aldığımız iş bağlantıları, İlgili Bakanlıklar dahil resmi merciler, denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlar, bankalar, avukatlar, danışmanlar dahil hizmetlerinden faydalandığımız iş ortakları ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz firmalar ve diğer üçüncü kişilere ve grup şirketlere aktarabilmekteyiz. Kişisel verileriniz, Şirketimiz faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kullandığımız sistemlerin merkez sunucularının yurt dışına taşınması veya yurt dışında bulunması halinde işleme amacının sınırlarını aşmamak kaydıyla verileriniz yurt dışında bulunan sunucularda asgari Türkiye’de sağlamakta olduğumuz veri güvenliğini temin etmek kaydıyla muhafaza edilebilecektir.

7. Veri Sahibinin Hakları Olarak Haklarınız Nedir ve Başvuru Usulü Nasıldır?

i. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

JETLİD bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Varsa yurt içinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,
 • İşlenen kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya kişisel verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda yer alan başvuru usulleri ile bize iletebilirsiniz.

ii. Başvuru

Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak son bölümde belirtilen adrese elden teslimat, posta veya kargo ya da noter kanalıyla, güvenli elektronik imza ve mobil imza ile e-posta adresimize veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden info@jetlid.com e-posta adresi aracılılığıyla başvurmak suretiyle şirketimize iletebilirsiniz.

JETLİD kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

JETLİD’ye yöneltilen talepler sonucunda, talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, JETLİD olarak derhal talebin gereğini yerine getirmekle yükümlüyüz.

iii. Şikâyet

JETLİD’ye yöneltmiş olduğunuz taleplerin JETLİD tarafından reddedilmesi, JETLİD tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

iv. Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri

İşbu metin, JETLİD veya Şirket olarak tanımlanmış olan Türkiye’de kurulu ve aşağıda detayları verilen JETLİD TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’nin veri sorumlusu olduğu kişisel verilerin müşteri sıfatını haiz ilgili kişilerine hitaben düzenlenmiştir.

JETLİD TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

MERSİS No: 0484-2161-9610-0001
Adres: İçerenköy Mahallesi, Umut Sk Quick Tower No: 10-12 Kat:16 34752 Ataşehir/İstanbul Türkiye
Telefon: +90216 687 08 60
E-posta: info@jetlid.com

Sıkça Sorulan Sorular

Jetlid’in anlaşmalı olduğu firmaların ürün ve hizmetlerini kurumsal bir yapıyla birlikte işletmelere ulaştırabilirsiniz. Jetlid Satış Ortağı olarak Jetlid Store’da bulunan hazır ürün ve hizmetlerin satışını gerçekleştirme imkanını yakalar ve bu sayede satışlarınız üzerinden kazanç elde edersiniz.

Jetlid Store’da bulunan ürün ve hizmetlerden her ölçekten işletme yararlanabilir. Şahıs şirketlerinden kurumsal işletmelere kadar her büyüklükteki şirkete ürün ve hizmet satışı yapabilirsiniz.
Jetlid Store’da satışa sunulan ürün ve hizmetleri kendi müşteri portföyüne tanıtarak, bunların satışı üzerinden gelir elde eden serbest çalışan satış uzmanlarıdır.

Tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışmakta olan ve çalışmaya devam ederken ek gelir elde etmek isteyen, aylık sabit bir maaşa bağlı kalmadan, kendi gelirini kendi belirlemek isteyen, çalışma saatlerini kendi belirlemek isteyen ve çalıştığı kadar kazanmayı hedefleyen, kişiler Jetlid’de Satış Ortağı olmaya adaydır.

Web sitemizdeki “Ekibimize Katılın” sayfasındaki formu doldurarak talebinizi iletebilirsiniz.

Satış Ortağı Başvuru Formunuz bizlere ulaştıktan sonra sizlerle kısa bir ön görüşme düzenleriz. Görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde Jetlid dünyasında hemen kazanmaya başlayabilirsiniz.

Jetlid Satış Platformunun aylık üyelik bedeli 139 TL’dir. Jetlid Satış Platformuna üye olarak Jetlid Mobil Uygulamasını kullanma yetkisine ve Jetlid İş Ortaklarının ürünlerini satma imkanına sahip olur, kendi adınıza hazırlanacak olan kartvizitinizi ve jetlid.com uzantılı e-posta adresinizi kullanmaya başlarsınız.

Evet, “Satış Ortaklığı” üyeliğinizin aylık yenileme ödemesi gelmeden, üyelik iptalinizi gerçekleştirerek dilediğiniz zaman üyelikten ayrılabilirsiniz. 

Elbette. Jetlid’de freelence olarak kazanırsınız. Bu sayede mevcut olarak bir işte çalışırken Jetlid Satış Ortaklığı yapabilirsiniz.

Sizin için oluşturduğumuz İnfo platformumuzdan bulabileceğiniz kurslarda bu konuda sizi aydınlatacak bilgilendirici videolarımıza ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte bulunduğunuz bölgedeki şirketlerin Jetlid Store üzerinden ilettikleri talepleri de size yönlendirerek kendi portföyünüzü oluşmanıza yardımcı olacağız.

İnfo platformumuzu tam da bulunun için oluşturduk. Bünyemizdeki ürünlerin içerik ve özelliklerini anlatıldığı videoları yayınladık. Dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden videoları izleyerek ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Aynı zamanda iletişim kanallarımızdan bizlere de dilediğiniz zaman ulaşarak sorularınızı iletebilirsiniz.

Jetlid platformunda kazancınızı siz belirlersiniz. Bazı ürünler tek seferlik bir gelir elde etmenizi sağlarken bazı ürünler ilk satış sonrasında size sürekli gelir sağlar. Satış süreci sonrasında, tekrar çaba sarfetmeden, her ay gelir elde etmeye devam edersiniz.

Çok memnun oluruz. Jetlid’e yönlendireceğiniz her Satış Ortağının 1 yıl boyunca yapacakları satışlarından doğan kazançlarının %50’si kadarını da siz kazanabilirsiniz.

Web sitemizde çerez teknolojisini kullanıyoruz. Çerez kullanımımız hakkında detaylı bilgiye ve web sitemizi ziyaretiniz sırasında çerez kullanımımızı nasıl kapatabileceğinize dair yönlendirmelere “Çerez Politikası” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.