Satış Ortağı Sözleşmesi

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu Sözleşmenin (“Sözleşme”) tarafları şunlardır;

1. Jetlid Teknoloji A.Ş.  (“Şirket-Jetlid”)

İçerenköy Mahallesi, Umut Sk Quick Tower No: 10-12 Kat:16

34752 Ataşehir/İstanbul Türkiye

2.  Platforma Satış Ortağı tarafından giriş yaparak kaydolan kişi (“Satış Ortağı”)

Adres (    ….    )

İşbu Sözleşme’de Jetlid ve Satış Ortağı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Jetlid, kullanıcılarına  https://www.jetlid.com/tr/ adresinden    erişim imkanı sağlayan bir platformdur. Jetlid olarak,  biz, tedarikçileri, satış ortaklarını ve müşterileri yenilikçi bir ekosistem içinde birbirine bağlayan bir köprüyüz.

Bu sözleşmenin konusu Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın yanı sıra Platform kullanıcılarından olan satış Ortaklarının , farklı alanlarda faaliyet gösterebilen Tedarikçiler ve Jetlid’in hak ve yükümlülükleri ve uyuşmazlık çözümlerine yönelik düzenlemeleri belirlemektir.

Bu Platform’a erişim ve kullanım ve Platform sayesinde bir satışa aracılık etmesi başka ilave bir kabul ve/veya imzaya gerek olmaksızın işbu sözleşme şartlarının İş Ortağı tarafından kabul edildiği anlamına gelmektedir.

MADDE 3- JETLİD’İN SORUMLULUK VE TAAHHÜTLERİ

Jetlid, Platform’un 7 gün 24 saat çalışması ve kullanıcılar tarafından daima erişilebilir olması için elinden geleni yapacağını taahhüt eder. Bununla birlikte, internet ortamına, bağlantısına, ağa ve benzeri her tür erişim aracına erişim problemi yaşanması, Platform’da herhangi bir kesinti ve/veya sistemsel sorun yaşanması durumunda gibi bu kesinti ve sistemsel sorunlardan ötürü sorumlu tutulamaz.

Sitede, sitenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışma yapılan dönemlerde bu çalışmalardan kaynaklanan ve/veya kullanıcının internet, ağ v.b. bağlantı sorunlarından kaynaklanan hizmet kesintisinin yaşanabilme ihtimali taraflarca kabul edilmekte olup; bu kesintiler nedeni ile Jetlid’in sorumlu tutulamayacağı konusunda mutabık kalınmıştır.

Platform’da yer alan kullanıcılar, bağımsız ve özgür olarak kendi iradeleri çerçevesinde hareket etmektedirler ve hareketlerinden şahsen veya kurumsal olarak bizzat sorumludurlar. Jetlid, kullanıcı eylem ve aksiyonlarından sorumlu tutulamaz. Jetlid, yalnızca kullanıcıları bir araya getiren bir platform sunmakta olup; hiçbir şekilde kullanıcıların işvereni, çalışanı, yöneticisi veya kefili konumunda değildir ve hiçbir şart altında bu şekilde sorumlu tutulamaz.

MADDE 4 -PLATFORMA ÜYE OLUNMASI

4.1 Platform hizmetlerinden faydalanabilmek için, kullanıcıların e-posta adresleri ile bir kayıt oluşturmaları ve sistemde yer alan testleri tamamladıktan sonra üyelik sözleşmemizi onaylayıp aylık kullanım ücretinin ödemesine onay vermeleri gerekmektedir.

4.2 Satış Ortağı, üyelik başvurusunda bulunmadan önce 18 yaşın üzerinde olduğunu ve işbu Sözleşme’de yer alan şartlara engel teşkil edecek nitelikte yasal sınırlamalara tabi bir durumu olmadığını taahhüt eder.

4.3 satış Ortağı bu anlaşmayı kabul ederek bu anlaşmadaki koşulları ve bilgilerinin Jetlid’in Platform ekosistemine eklenmesini ve Platform dahilinde gösterilmesini kabul etmektedir.

MADDE 5- SATIŞ ORTAĞI’NIN TAAHHÜTLERİ

5.1 Satış Ortağı, Platformda yer alan Tedarikçilerin ürünlerinin satışı için talep yaratırken , Sözleşme hükümlerine, yürürlükteki mevzuata, resmi düzenlemelere, Web Sitesi Kullanım Koşulları’na, Platform’un çalışma prensipleri ve etik ilkelerine, dürüstlük ve iyi niyet kurallarına uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE 6- SATIŞ ORTAĞININ KİŞİSEL BİLGİLERİNİN DOĞRULUĞU VE KULLANIMI

6.1 Jetlid ekosistemine dahil olunabilmek için, Satış Ortağı tarafından öncelikle özgeçmiş bilgilerinin Platform sistemine eklenmesi gerekmektedir.

Satış Ortağı, Platform’da beyan ettiği bilgilerin doğruluğu ile güncelliğini kontrol etme ve gerçeğe aykırı ya da güncelliğini yitirmiş bilgilerin değiştirilmesini talep etme hak ve yükümlülüğüne sahiptir.

6.2 Satış Ortağı, Platform kullanımı dahilinde ve işbu Sözleşme’nin uygulanması kapsamında, özgeçmiş bilgilerinin Jetlid’in kayıtlarında saklanmasına, izin verdiğini kabul ve beyan etmekte olup  Satış Ortağı, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’ne erişimin sağlandığını kabul eder.

6.3 Satış Ortağı, Platform ekosistemine dahil olmak için başvuruda kullandığı ya da Jetlid’in yasal düzenlemeler kapsamında edindiği iletişim bilgileri (e-posta, telefon numarası vb.) üzerinden Jetlid’in kendisi ile doğrudan iletişime geçme hakkı olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

MADDE 7- PLATFORM KULLANIM BEDELİ

7.1 Satış Ortağı, kayıt aşamasında vermiş olduğu düzenli ödeme talimatı sonrasında Platformu kullanmaya devam ettiği her ay için 139 TL ücret ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 8- SATIŞ ORTAĞINA YAPILACAK ÖDEMELER

8.1 Satış Ortağı’nın yönlendirdiği bir işlemin satışa dönüşmesi durumunda , bu ürünün Tedarikçisi tarafından Platformda öngörülen gelir tutarı ve ödeme vadesinde Satış Ortağı’nın hesap numarasına Jetlid tarafından yatırılacaktır.

8.2 Proje bedelinin ilgili tutarına ilişkin fatura veya makbuzun Satış Ortağı tarafından oluşturularak Jetlid’e gönderilmesi gerekmektedir.

Satış Ortağı’na ödeme, Jetlid’e Tedarikçi tarafından yapılan ödemeyi takiben 5 gün içinde yapılır.

Jetlid, sistem üzerinde yer alan  ödeme vb. tarihleri takip ederek, taraflara gerekli hatırlatmaları yapar ve süreç boyunca takip hizmetleri vermeye devam eder.

MADDE 9- SÖZLEŞMENİN TADİLİ

Jetlid, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme şartlarını uygun göreceği herhangi bir zamanda Platform üzerinden sözleşme güncellenme tarihine yer vererek değiştirebilir. 

MADDE 10- SATIŞ ORTAĞI’NIN BAĞIMSIZLIĞI

Satış Ortağı’nın bu Sözleşmeyi kabulü,  Jetlid’in veya Tedarikçi’lerin herhangi bir şekilde bağımlı çalışanı olduğu, Jetlid veya Tedarikçi çalışanı olduğu anlamına gelmemektedir. Satış Ortağı kendi nam ve hesabına faaliyet göstermekte olup, hiçbir gerekçe ile Jetlid veya Tedarikçi adına beyanlarda bulunma, herhangi bir şekilde teminat veya taahhütler içine girme veya  Jetlid’i bağlayacak başkaca herhangi bir davranışta bulunma yetkisine sahip olmadığından aksine davranışı dolayısıyla üçüncü kişiler tarafından öne sürülenler dahil olmak üzere, her türlü zarar ve ziyanın tazmininden sorumludur.

MADDE 11- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmeden ve sözleşmenin sona ermesinden doğan ihtilaflarda Türk hukuku uygulanacak olup taraflar İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri’nin münhasır yetkisini kabul etmişlerdir.

MADDE 12- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

Taraflar, işbu Sözleşme’yi karşı tarafa yazılı bildirim yapmak suretiyle herhangi bir cezai şart, tazminat ya da herhangi bir ad altında ödeme yapmaksızın her zaman sona erdirme hakkına sahiptir.

Sözleşme’nin, Satış Ortağı’nın  Jetlid’e zarar verici davranışlarından dolayı Jetlid tarafından sona erdirilmesi halinde Tedarikçi ve üçüncü kişiler tarafından öne sürülenler dahil olmak üzere, her türlü zarar ve ziyanın tazmininden Yetenek sorumlu olacaktır.

Satış Ortağı’nın Sözleşme’yi sona erdirmek ve bilgilerinin Platform ekosisteminden derhal silinmesini istemesi halinde Jetlid makul olan sürede Satış Ortağı’na ait bilgilerin kullanımını durduracaktır.

MADDE 13- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Satış Ortağı, bu sözleşme kapsamında Platform’da yer alan Çerez Politikaları ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’ni okuduğunu, söz konusu belgelere her zaman erişiminin https://www.jetlid.com/tr/ sitesinin KVKK bölümünden de sağlanabileceği hususunda bilgilendirildiğini, Kişisel Verilerin Korunması Politikası Aydınlatma Metni’nin ve kişisel verilerinin işlenme, toplanma, saklanma, aktarılma şartlarına ilişkin Açık Rıza Beyanı’nın işbu sözleşme eki olarak sunulduğunu kabul ve beyan eder.

MADDE 14- ZARAR SORUMLULUĞU

Satış Ortağı’nın yukarıda yer alan herhangi bir düzenlemeye aykırı davranması halinde, Tedarikçi, gerçek veya tüzel üçüncü kişiler, resmî kurumlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının uğrayacağı zarardan Jetlid sorumlu olmayacaktır

MADDE 15- TEBLİGAT

Jetlid’in işbu Sözleşme’de yazılı olan adresi ile Satış Ortağı’nın, Platform’a kaydetmiş olduğu adresleri tebligat adresleridir. Bu adreslerde ortaya çıkacak değişikliklerin diğer tarafa değişiklik tarihinden itibaren 5 gün içerisinde yazılı olarak veya tarafların Platform’da tanımlanmış olan e-posta adreslerine gönderilmek suretiyle bildirilmemesi halinde işbu Sözleşme’de yazılı adreslere yapılmış tüm tebligatlar geçerli bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracaktır.

MADDE 16- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme, Platform’a dahil olmak üzere Satış Ortağı’nın sisteme kayıt olmak suretiyle başvuruda bulunduğu tarihte Satış Ortağı tarafından onaylanmış ve kabul edilmiş olup aynı tarihte yürürlüğe girer.

Web sitemizde çerez teknolojisini kullanıyoruz. Çerez kullanımımız hakkında detaylı bilgiye ve web sitemizi ziyaretiniz sırasında çerez kullanımımızı nasıl kapatabileceğinize dair yönlendirmelere “Çerez Politikası” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.